Katastarska izmjera općine Zrinski Topolovac

Dana 19. siječnja 2023. godine otvoreni su radovi katastarske izmjere na području Općine Zrinski Topolovac za dio katastarske općine Zrinski Topolovac.
Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave Antonio Šustić dipl. ing. geod. i načelnica Općine Zrinski Topolovac Jasna Mikles Horvat otvorili su radove katastarske izmjere za dio katastarske općine Zrinski Topolovac.

Za izvoditelja katastarske izmjere na javnom nadmetanju odabrana je Zajednica ponuditelja: METRA d.o.o. iz Bjelovara i GEOCONSULT-MTM d.o.o. iz Đurđevca.

Svečanom otvaranju radova prisustvovali su Arijana Andri pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i prirode u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Alma Horvatinović zamjenica predsjednice Općinskog suda u Bjelovaru, Damir Soptija pročelnik PUK-a Bjelovar, Iva Iličić Mišura voditeljica Odjela u PUK-u Bjelovar te predstavnici tvrtke izvođača radova i tvrtke Geolevel d.o.o. iz Zagreba koji će provoditi poslove nadzora.

https://dgu.gov.hr/vijesti/otvoreni-radovi-katastarske-izmjere-na-podrucju-opcine-zrinski-topolovac/6022

Katastarska izmjera općine Veliki Otok

U utorak, 16. kolovoza,2022. svečano je otvorena katastarska izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere za katastarsku općinu Veliki Otok. Zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave, Antonio Šustić vodio je cijelu svečanost te pozdravio početak iscrpnog posla koji je na leđima odabrane zajednice ponuditelja, Geodist d.o.o. i direktora Tomislava Stipetića i Metra d.o.o. i direktora Branka Ćurića. Zamjenik župana Ratimir Ljubić pozdravio je sve okupljene te istaknuo podršku Koprivničko-križevačke županije prema samom poslu koji je potrebno izvršiti, dok su ispred Područnog ureda za katastar u Koprivnici događaju prisustvovale Voditeljica odjela za katastarske programe i geodetske poslove Rebeka Torma i Mirjana Zovko te Voditeljica Zemljoknjižne službe u Koprivnici Jasmina Gašparić. U ime načelnika Općine Legrad, zamjenik predsjednice Općinskog Vijeća, Alen Dedi pozdravio je sve okupljene.

https://www.opcinalegrad.hr/svecano-otvorenje-katastarske-izmjere-katastarske-opcine-veliki-otok/

Ulaganje u IKT opremu s ciljem digitalizacije poslovanja geodetskog ureda METRA d.o.o.

Naziv projekta: Ulaganje u IKT opremu s ciljem digitalizacije poslovanja geodetskog ureda METRA d.o.o.

Šifra ugovora: KK.03.2.1.19.0508

 

Kratki opis projekta:

Geodetski posao obavlja se do 80% na terenu za što nam je nužna informatička oprema i kvalitetni programi za snimanje i obradu podloga prema digitaliziranom katastarskom planu, zemljišno knjižnim izvadcima i PGP podlogama koje prethode bilo kakvom projektiranju izgradnje, sanacije ili legalizacije. Kako je katastar digitaliziran, zemljišno-knjižni odjel također, ortofoto digitalni zapisi dostupni online, iz svega proizlazi važnost digitalizacije geodetskih ureda, radi brzine obrade podataka, preciznosti mjerenja i kvalitete izrade elaborata. IKT oprema je stoga izuzetno važna kao osnovno sredstvo za rad, bez koje kvaliteta rada ne bi bila na zavidnoj razini a mogućnost pogrešaka smanjena na minimum. Iako smo opremljeni računalima i licenciranim programima, jedini način da obavljamo kvalitetniji, brži i precizniji posao na terenu je korištenje novih programskih rješenja za što je nužno osigurati adekvatnu opremu – hardware. Instalacijom i puštanjem u rad novog mrežnog sustava upravljanja podacima omogućavamo unapređenje poslovanja i standardiziranje procesa unutar poduzeća. Također osiguravamo jedinstvenu bazu podataka internim data sustavom unutar instaliranog servera koja će omogućiti veću produktivnost rada i bržu komunikaciju prilikom dohvata podataka u jedinici vremena. Iz navedenog razloga predloženi projekt ima izuzetno važnu ulogu u daljnjem rastu i razvoju poduzeća.

 

Sažetak projekta:

Uvođenje digitalizacije i novog mrežnog IT sustava unaprijedit će poslovne procese u poslovanju tvrtke Metra d.o.o., te doprinijeti povećanju njegove konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu. Cilj projekta je povećati promet od prodaje, pokrenuti novo zapošljavanje i stjecanje stručnih kompetencija zaposlenika. Uprava društva ovim projektom uvodi mrežno upravljanje poslovnim resursima, a zaposlenicima će se olakšati redovno poslovanje, povećati produktivnost rada i unaprijediti jednake mogućnosti što će povećati zadovoljstvo klijenata i privući nove kupce.

EU projekt se provodi u razdoblju od 10. prosinca 2019. do 10. prosinca 2020.g.

 

Opći ciljevi projekta:

Ovim ulaganjem rješavamo problem uvođenja informacijsko-komunikacijskih procesa u rad ureda i digitalizacije poslovanja. Istovremeno unapređujemo dva poslovna procesa unutar poduzeća a to su:

 1. umrežavanje svih radnih jedinica i načina poslovanja sa pohranjivanjem podataka i optimizacijom procesa rada za sve zaposlene;
 2. uvođenje programskih rješenja za preciznija snimanja na terenu uz pomoć programskih aplikacija za geodetska mjerenja i računanja za konačnu izradu elaborata ili podloga

za projektiranje u građevinarstvu.

 

Indikatori uspješnosti provedbe projekta biti će:

– uspješno implementiran mrežni sustav i uspostavljena digitalizacija geodetskog ureda (rast

   imovine društva ulaganjem u materijalnu/nematerijalnu imovinu);

– svakodnevno u korištenju IKT oprema sa instaliranim programskim rješenjima koja se koriste  

   za izradu geodetskih snimki i elaborata;

– zadovoljni zaposlenici završili obuku i dnevno komuniciraju putem intraneta i VPNa na

   terenu, uz dostupnost back-upa i baze podataka na serveru;

– po završetku projekta očekuje se rast prometa poslovanja u odnosu na prethodno razdoblje;

– optimizirani procesi unutar poduzeća (a) mrežno uredsko poslovanje; b)digitalna obrada

   podataka uz pomoć 3D programskih paketa;)

– povećana produktivnost rada zbog brže pripreme, obrade i dostave podataka klijentima;     

   omogućeno opsluživanje više klijenata i većeg tržišta;

 

 • Ukupna vrijednost projekta: 357.135,70 kuna (+PDV)
 • Ukupno prihvatljivi troškovi: 151.368,98 kuna
 • EU sufinanciranje projekta: 105.958,28 kuna ili 70%

 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 07. travnja 2020. g. sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta (PT1) i HAMAG BICRO (PT2).

 

Kontakt osoba za više informacija o projektu:

Branko Ćurić, dipl. ing. kult. teh. – direktor

Telefon: +385 43 222 222

Email: metra@metra.hr ili branko.curic@metra.hr

 

Više informacija o projektima sufinanciranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. nalazi se na Internet stranici www.strukturnifondovi.hr

METRA d.o.o. najuspješnija geodetska tvrtka u 2013. godini

MetralogoINTERVIEW OF THE CONFERENCE s najuspješnijim poduzetnicima u geodetskoj djelatnosti u 2013. godini prema kriterijima FINE

Naj tvrtke:

 • više od 5 zaposlenih: Metra d.o.o., Bjelovar
 • više od 20 zaposlenih: Geodetski zavod d.d., Split

Najuspješniji poduzetnici iz područja geodetske djelatnosti prema financijskim pokazateljima u 2013. godini

U izboru za najuspješnijeg poduzetnika geodetske djelatnosti za 2013. godinu, od 381 poduzetnika, obveznika poreza na dobit,sudjelovala su 52 poduzetnika koji su ispunjavali sljedeće uvjete:

 • da su poslovali 12 mjeseci u 2012. i 2013.godini
 • da su poslovali s dobiti u 2012. i 2013. godini
 • da su imali vrijednost temeljnog kapitala najmanje 20.000 kuna
 • da su imali vrijednost kapitala i rezervi jednaku ili veću od upisanog temeljnog kapitala
 • da su imali ukupan prihod najmanje 1 milijun kuna
 • da su poslovni prihodi bili najmanje 80% ukupnih prihoda
 • da je vrijednost aktive bila najmanje 500 tisuća kuna
 • da su imali 20 i više zaposlenih(prema satima rada) – za veće poduzetnike
 • da su imali 5 i više zaposlenih(prema satima rada) – za manje poduzetnike

Najuspješnijim su proglašeni poduzetnici prema ukupnom rangu koji je dobiven temeljem rangiranja 11 financijskih pokazatelja u pet kategorija:

 1. rangiranje prema pokazateljima profitabilnosti (imovine, vlastitog kapitala i neto profitne marže)
 2. rangiranje prema pokazateljima likvidnosti (koeficijent tekuće likvidnosti)
 3. rangiranje prema pokazateljima zaduženosti (odnosa duga i glavnice, koeficijenta zaduženosti i pokrića imovine dugoročnim obvezama)
 4. rangiranje prema pokazateljima aktivnosti (koeficijent obrtaja ukupne imovine, koeficijent obrtaja potraživanja i koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima)
 5. rangiranje prema pokazateljima ekonomičnosti (koeficijent ukupne ekonomičnosti)

 

Najuspješniji poduzetnik uz kriterij da poduzetnik ima više od 20 zaposlenih je Geodetski zavod d.d., Split, dok je Metra d.o.o., Bjelovar najuspješnija tvrtka uz kriterij da poduzetnik ima više od 5 zaposlenih. Poduzetnik Geodetski zavod d.d., Split koji ima 48 zaposlenih najuspješniji je prema pokazatelju tekuće likvidnosti, zatim pokazateljima zaduženosti (odnosa ukupnih obveza prema ukupnoj imovini, dugoročnih obveza prema ukupnoj imovini i odnosa duga i glavnice), dok Metra d.o.o., Bjelovar koja ima 15 zaposlenih također ima povoljne pokazatelje zaduženosti, visok postotak ekonomičnosti te odličan financijski rejting. Oba poduzetnika posluju u djelatnosti 7112 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje.

Legalizacija objekata i bespravne gradnje

legalizacija-2Vlada RH donijela je novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, popularno zvanim Zakon o legalizaciji objekata. Brzo, efikasno i kvalitetno obavljamo legalizacije svih vrsta objekata uz vrlo pristupačne cijene na području gotovo cijele Republike Hrvatske. Izrađujemo projektnu i geodetsku dokumentaciju za legalizaciju bespravno izgrađenih, ili dograđenih objekata. Krajnji rok za legalizaciju bespravno sagrađenih, ili nadograđenih objekata je 30.06.2013. tj. datum ulaska Hrvatske u EU. Iskoristite priliku prije tog vremena!

Prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012. godine, legalizirati se mogu svi objekti koji su bez akta kojim se odobrava gradnja izgrađeni, dograđeni, ili je gradnja započeta između 15. 02. 1968. i 21. 06. 2011., uz određene uvjete koje Zakon o legalizaciji objekata predviđa.

Postupak legalizacije pogledajte ovdje:

Plakat Legalizacija (620.1 KiB, 1266 downloads)